Kto sme?

O nás

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša škôlka vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím a individuálnym prístupom.

Sme tu pre deti

Sme súkromná materská škola nachádzajúca sa na pešej zóne mesta Senec v polyfunkčnej budove na 1. nadzemnom podlaží. V zadnej časti budovy je oplotený, chránený a rozľahlý súkromný pozemok, na ktorom sa nachádza športové ihrisko iba pre deti materskej školy. Hlavný vchod do budovy je z pešej zóny. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza parkovisko, ktoré je pre rodičov Foresty Kids bezplatné.
 • Veková skupina: deti od 2 do 6 rokov
 • Výučba: Anglická alebo Slovenská
 • Rozvrh: od 7:00 do 17:00
Prečo my?

Deťom ponúkame

 • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
 • Spoznávať, spracúvať, konštruovať poznatky na základe vlastnej aktivity dieťaťa
 • Výchovno - vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Celodennú komunikáciu v anglickom jazyku, rozvoj reči dieťaťa
 • Profesionálny prístup našich pedagógov a zahraničných lektorov „native speaker“
 • Rozdelenie tried podľa veku a osobitej schopnosti dieťaťa
 • Vlastné športové ihrisko na rozvoj pohybových zručností dieťaťa
 • Spolupráca so školským logopédom a psychológom
 • Záujmové krúžky v poobedňajších hodinách - tanečný, športový, umelecký
 • Zdravá, vyvážená a racionálna strava
 • Cielené dosiahnutie školskej zrelosti
 • Sezónne výcviky - ( plavecký, korčuliarsky)
 • Výlety, exkurzie
Rozvrh

Denný harmonogram

Hry a činnosti 07:00 - 08:30
Zdravotné cvičenie 08:30 - 09:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, desiata 09:00 - 09:30
Doobedňajšie výchovno - vzdelávacie aktivity 09:30 - 10:30
Pobyt vonku 10:00 - 11:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, obed 11:00 - 13:00
Odpočinok 13:00 - 14:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu- hygiena, olovrant 14:45 - 15:30
Hry a činnosti, krúžková činnosť 15:30 - 17:00

Foresta Kids funguje od roku 2014 a slúži pre deti od 2 do 6 rokov. Vytvorili sme útulné, bezpečné, tvorivé a kreatívne prostredie na edukáciu detí. Naše priestory sa členia na viacero miestností. Pred vstupom do zariadenia nájdete samostatnú šatnu pre deti, recepciu, 4 triedy, kde sú deti rozdelené podľa veku a ich osobitých schopností. Jedáleň na stravovanie detí, kuchynku na výdaj stravy, prípravu desiat a olovrantov. Dve kúpelničky pre staršiu a mladšiu skupinu detí a miestnosť pre riaditeľa školy.

Našim cieľom je celostný rozvoj dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Rozvíjať schopnosti a kompetencie dieťaťa, ako je byť tvorivý , pohotový a nápaditý, samostatný, kriticky myslieť a vedieť sa rozhodovať, identifikovať problém a riešiť ho primeranými spôsobmi a zaujímať sa o veci verejné. Získavať schopnosť aktívne počúvať a súvisle sa vyjadrovať.

Rodičia sa o mesačnom obsahu výchovno - vzdelávacieho procesu a činnosti dozvedia v krátkom reporte, ktorý je im odoslaný prvý deň v mesiaci. Dôležité informácie sú neustále aktualizované na nástenske v šatni a náš personál je vám k dispozícií pri otázke, každého druhu.